Rutiner för spotting

Lampor

Tiderna anger ca tid innan beräknad första lämpliga uthoppspunkt

 • Röd – 2 minuter
  Var redo
  Hoppa EJ (röd lampa tänds om hoppningen ska avbrytas)
 • Gul – 30 sekunder
  Öppna dörren och kontrollera spotten
 • Grön – 10 sekunder
  OK att hoppa
  Tänk på att det tar ca 10 sekunder för fösta gruppen att ställa sig i ordning i dörren

Spotkarta

 • HL beräknar med hjälp av vinduppgifter och datorprogrammet SpotIt lämplig spot.
 • Spotkarta skriv ut i 4 exemplar
  • En placeras vid manifestet
  • En placeras innanför flygplansdörren
  • En ges till pilot
  • En till HL
Tid mellan grupper
 • Minsta tid mellan grupper anges på spotkarta.
 • Tiden gäller för normalstora grupper, för större grupper krävs ytterligare tidsseparation.
Riktlinjer för spot
 • Flygning över Vårgårda tätort ska undvikas. Vrid finalen och sidledsförflytta om SpotIt föreslår flygning från eller mot Vårgårda.
  Detta görs lämpligen genom att i SpotIt kryssa i ”Bestämd finalriktning” och ange önskad riktning följt av tryck på ”Beräkna spot”.
 • Om möjligt läggs final parallellt med landningsbanan för att förenkla för hoppare att identifiera line-of-flight och förenkla för piloten.
Ändring av spot
 • Om ändring av spot krävs när flygplanet är i luften meddelar HL ny spot över flygradio.
 • Om endast en parameter ändras jämfört med spotkarta räcker det att meddela den nya parametern över radion.
 • Om ändringen av spoten ska gälla tillsvidare och inte bara för en lift bör ny spotkarta skrivas ut.
 • Ändring av finalriktning bör meddelas piloten så tidigt som möjligt så att denne kan planera inflygningen.
 • Ändring av sidledsförskjutning och ändring i längsled kan göras fram till att klartecken för fällning ges.
Spotting från flygplanet

Se även rutiner kring moln

 • En person som sitter nära dörren utses av liftchefen att sköta spotting (Den som spottar ser till att ge alla hoppare så bra förutsättningar som möjligt till en bra uthoppspunkt, men det är varje hoppares ansvar att tillse att uthopp sker på lämplig plats)
 • För att undvika moln eller för att korrigera en felaktig finalriktning kan den som spottar använda tryckknappar innanför dörren i flygplanet
  • Piloten korrigerar ca 5 grader åt gången.
  • Höger knapp trycks in för att vrida finalen åt höger, vänster knapp för att vrida åt vänster.
  • Håll knappen intryckt tills piloten påbörjar justering.
 • Personen som spottar ska genom visuell kontakt med marken verifiera att piloten flyger på rätt final och tänder grön lampa på rätt ställe. (Det är inte nödvändigt med visuell markkontakt på exakt den plats där grön lampa tänds om den som spottar med hjälp av visuell markkontakt tidigare eller senare kan bedöma att spotten är korrekt)

Rutinen fastställd av CI 2017-09-15