Rutiner för medlemsregister

  • Kassören ansvarar för medlemsregister
  • För medlemsregister används IdrottOnline
  • Nya elever läggs in i medlemsregister i samband med att slutfaktura för kursavgift skickas
  • Medlemsregister uppdateras med uppgifter från licenshanteringssystemet SkyNet minst 2 gånger per år
    • Under andra kvartalet rensas äldre medlemmar ut som inte förnyat sitt medlemskap
    • Under sista kvartalet läggs de medlemmar in som inte var förnyade vid uppdateringen under andra kvartalet
  • Medlemskap i FKCG gäller från förnyelse till 1 April efterföljande år

Medlemskategorier

  • Fullvärdig medlem
  • Hedersmedlem
  • Stödmedlem