Rutiner i och runt flygplanet

I flygplanet

 • Max 4 hoppare sitter på golvet.
 • Bälte och hjälm på till 300m höjd (se SBF 402:01 1.1.12)
  • Tyngre kamerahjälm behöver inte vara på men den ska vara säkrad i exempelvis bröstrem.
  • Hoppare som sitter på golvet har inget bälte.
 • Varma dagar kan dörren öppnas över 700m efter klartecken från piloten. Dörren är antingen helt öppen eller helt stängd.
 • Information från piloten till hopparna ska repeteras så att alla hoppare får informationen. När information vidarebefordras ska det framgå att informationen kommer från piloten. Detsamma gäller information som kommer från hoppledaren via piloten och information som från liftchefen till piloten.

Vid avbruten hoppning

 • Bälte på inför landning
 • Om elever åker med ner ska minst en hoppmästare följa med eleverna i planet
 • Instruktör ansvarar för att stänga av elevers räddningsutlösare innan planet sjunker under 700m

Ilastning

 • Samlingsplatsen för ilastning är på gräset bredvid taxibanan. Innan flygplanet landat måste hopparna hålla sig borta från banan minst 20m.
 • Hoppare ska var vid samlingsplatsen för ilastning senast 5min innan planet ska lyfta.
 • Hoppare ställer sig i de grupper de ska hoppa och får hoppordningen fastställd av liftchefen
 • Inför ilastning ställer sig hopparna i omvänd uthoppsordning för effektiv lastning av flygplanet
 • Ilastning sker i banänden
 • Sista hoppare som lastar i planet anmäler klart till piloten

Rutinen fastställd av CI 2017-09-15