Drogpolicy för Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg

I FKCG har vi som målsättning att bedriva så säker fallskärmshoppning som möjligt. De hoppare
som deltar i vår verksamhet ska inte vara påverkade av något som nedsätter deras förmåga att bedriva
säker fallskärmshoppning.

Inom FKCG:s verksamhet brukar vi inte alkohol eller andra droger på ett sätt som äventyrar säker
fallskärmshoppning.

FKCG uppmuntrar till god kamratskap och en miljö där vi hjälper varandra som medlemmar om vi ser
att en medlem skulle kunna ha problem som påverkar dess möjlighet att bedriva säker
fallskärmshoppning.

Denna drogpolicy är fastställd på extra årsmöte 2018-07-07.

Styrelsen i FKCG ska varje år informera medlemmarna om ” Ren Vinnare” från Antidoping Sverige samt delta i utbildningskoncept ”Vaccinera Klubben”.

www.antidoping.se/utbildning-fakta/utbildning/ren-vinnare

www.vaccineraklubben.se

Kapitel: 402:02
Ärende: HÄLSA, MEDICIN OCH STIMULANTIA                            Datum: 2022-01-01

2.8.2

Preparat upptagna på RF:s dopinglista får ej användas i samband med hoppning. Nedan anges
effekter av preparat som inte är tillåtna, endera som primär verkan aven substans eller som
biverkan/sidoeffekt av en substans.

Övriga substanser som inte är tillåtna i samband med hoppning är:

  •  Substanser som påverkar centrala nervsystemet som verkan eller som
    biverkan/sidoeffekt, oberoende av om de har lugnande eller uppiggande effekt.
  •  Substanser som påverkar eller förvränger synuppfattningen.
  •  Substanser som påverkar eller förvränger hörseluppfattningen.
  •  Substanser som påverkar balansfunktionen.
  •  Substanser som försämrar förmågan att agera eller reagera genom att påverka rörelseapparaten.
  •  Substanser som försämrar lungornas funktion.
  • Substanser som försämrar hjärtats eller blodkärlens funktion.

Vad gäller tillfälligt använda läkemedel, kosttillskott, hälsokostpreparat eller gaser som faller
under kriterierna ovan skall det ha gått minst ett dygn sedan intag för de läkemedel som kan tas
flera gånger per dag, och minst två dygn för läkemedel som bara kan tas en gång per dag.

För kontinuerligt använda läkemedel som faller in under beskrivningen ovan gäller att de inte är
förenliga med hoppning. Droger och övriga ämnen som faller under kriterierna ovan är inte
förenliga med hoppning. ”Inte förenlig med” innebär att bruk eller missbruk enligt ovanstående
kommer innebära att personen kan hindras från fallskärmsverksamhet enligt SBF 402:01 punkt
1.5 och är inte godkänd för hoppning förrän beslut i ärendet är fattat av RI och förbundsläkare.

Med substanser menas läkemedel, droger, hälsokostpreparat, kosttillskott och andra ämnen
eller gaser som kan intas via munnen, näsan, rektalt, genom huden, injiceras eller inhaleras.